БЛЮ̀ВАНЕ, ìí. -èÿ, ñð. Оñ­òàð. è äè­àë. Оòãë. ñúù. îò áëþ­âàì è îò áëþ­âàì ñå; áúë­âà­íå. А ÿñ­òèÿ, êî­è­òî äî­êàð­âàò áëþ­âà­íå, áåç ñúì­íå­íèå ùàò äà ñà íàé-íà­ï­ðåä òëúñ­òè­òå. Й. Гðó­åâ, (ïðå­âîä) КН, 7, 8.