БОБИНА̀ЖЕН, -æíà, -æíî, ìí. -æíè, ïðèë. Сïåö. Кî­é­òî å ñâúð­çàí ñ èç­ðà­áîò­âà­íå íà áîáèíà1. Бî­áè­íà­æåí öåõ. Бî­áè­íà­æåí êîí­âåéð. Бî­áè­íà­æ­íî îò­äå­ëå­íèå.

— Оò ôð. bobinage.