БОГО̀ВСКИ, -à, -î, ìí. -è, ïðèë. Иí­äèâ. Бî­æåñ­ò­âåí. Тîé ïðúâ ïúò âêó­øà­âà­øå áî­ãîâ­ñ­êèÿ íåê­òàð íà òðè­óì­ôà, ïî÷­òè íà ñëà­âà­òà... Иâ. Вà­çîâ, Сú÷. ХХIV, 124.