БОДРЯ̀К, ìí. -öè, ì. Рàçã. Чî­âåê, êî­é­òî ïî­êàç­âà, ïðî­ÿ­âÿ­âà ïî­âè­øå­íà, ïðå­ñè­ëå­íà åíåð­ãè­÷­íîñò, áî­ä­ðîñò, îï­òè­ìè­çúì. Тîé å ãî­ëÿì áî­ä­ðÿê.

— Оò ðóñ. áî­ä­ðÿê.