БО̀ЗЛЯВ, -à, -î, ìí. -è, ïðèë. Дè­àë. Бî­çè­íÿâ. — Зä­ðà­âå äà å.. — Дó­ìà­øå ñè ÷åñ­òè÷­êî è, êà­òî ñè êðå­õ­íå­øå áî­ç­ëÿ­âî­òî êàë­ïà­÷å, õî­äè ïàê ïî­äèð êî­ëà­òà. Иë. Бëúñ­êîâ, ЗК, 128-129.