ВА̀ЛЕЦ1, -ëöè, ñëåä ÷èñë. -ëå­öà, ì. Тåõí. Вà­ëÿê (â 4 çíà÷.).

      ВА̀ЛЕЦ2, ìí. -ëöè, ñëåä ÷èñë. -ëå­öà, ì. Дè­àë. Нå­ðàç­ò­ðè­òà òîï­÷è­öà, áó÷­êà áðà­ø­íî â õëÿá, êà­÷à­ìàê, êà­øà.

— Оò Т. Пàí­÷åâ, Дî­ïúë­íå­íèå íà áúë­ãàð­ñ­êèÿ ðå­÷­íèê îò Н. Гå­ðîâ, 1908.