ВОДНЍЦА1 æ. Вèä ñî­÷­íà, âî­ä­íèñ­òà êðó­øà, êî­ÿ­òî çðåå ïðåç àâ­ãóñò; âîäíѝê1. Цå­ëè äâå ëå­òà îá­õîæ­äà [ó÷å­íè­ÿò] ñê­ëî­íî­âå­òå, êú­äå­òî çðå­ÿò êðó­øè âî­ä­íè­öè,.., ñè­íè òó­ç­ëóø­êè ñëè­âè,.. è òðúí­êî­ñ­ëèâ­êè. А. Кà­ðà­ëè­é­÷åâ, ПД, 80. Вå­ä­íúæ íÿ­êîè ìà­õ­ëåí­ñ­êè ìúæ­êàð­÷å­òà áÿ­õà ïî­ä­ëú­ãà­ëè íå­ãî­âèÿ Дåë­÷î è îòè­ø­ëè â Дúë­áî­êà äî­ëè­íà äà áå­ðàò êðó­øè âî­ä­íè­öè îò Гó­ñàð­ñ­êà­òà ãðà­äè­íà. Кð. Гðè­ãî­ðîâ, ТГ, 17. // Рàçø. Сî­÷åí, âî­ä­íèñò ïëîä. Дþ­ëè­òå áÿ­õà çðå­ëè, êè­ñå­ëè÷­êè, îò ðî­äà íà âî­ä­íè­öè­òå. СáНУ IV, 99.

      ВОДНЍЦА2 æ. Дè­àë. Вëà­æ­íî, ìî­÷óð­ëè­âî ìÿñ­òî; âîäíѝê2.

— Оò Т. Пàí­÷åâ, Дî­ïúë­íå­íèå íà ðå­÷­íè­êà íà Н. Гå­ðîâ, 1908.

      ВОДНЍЦА3 æ. Дè­àë. Вî­ä­íà çìèÿ.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1895.