ВОДУРЛЯ̀К, ìí. -öè, ì. Сú­áèð. Дè­àë. Нåì­íî­ãî äúë­áî­êà òå­÷à­ùà èëè çàñ­òî­ÿ­ëà âî­äà, îáèêí. ñëåä ñè­ëåí äúæä. Оáóë å Рà­êî / ñè­íè áå­íå­â­ðå­öè, / .. òðú­ã­íàë å Рà­êî / èç âî­äóð­ëÿ­êî. Нàð. ïåñ., СáНУ ХLIХ, 292.

— Дðó­ãà ôîð­ìà: â î ä î ð ë я̀ ê.