ВОЙВО̀ДИЦА æ. Дè­àë. 1. Жå­íà íà âî­é­âî­äà; âî­é­âîä­êà. Пèë Бîã­äàí âè­íî ÷åð­âå­íî / íà Сòàì­áîë, íà Еíè êó­ëà, / íà âî­é­âî­äî­âî êî­ëÿ­íî. / Вî­é­âî­äè­öà ãî ïè­òà­øå: / — Бîã­äà­íå, êà­ðà Бîã­äà­íå, / .. / îò­êàê ñè òðú­ã­íàë ïî õàé­äó­ò­ëóê, / êîë­êî ñè áà­ùè ïî­÷åð­íèë, / êîë­êî ñè ìàé­êè ðàç­ï­ëà­êàë? — Вîé­âî­äè­öå ëå íå­âÿñ­òî, / òè ñè ìà ïðà­âî ïî­ïè­òà è àç ïðà­âî ùå òè êà­æà. Нàð. ïåñ., СáАИ, 265.

2. Жå­íà âî­é­âî­äà (â 1 çíà÷.); âî­é­âîä­êà. (Сò. Мëà­äå­íîâ, БТР).

— Дðó­ãà (îñ­òàð.) ôîð­ìà: â î å â о̀ ä è ö à.