ВРЪ̀ТЛЯК1, ìí. -öè, ñëåä ÷èñë. -êà, ì. Дè­àë. Вî­äî­âúð­òåæ, âúð­òîï; âúð­òî­ëèÿ. Кú­ïà­íå­òî ïðè âúð­áè­òå áå­øå îïà­ñ­íî. Тàì ðå­êà­òà òå­÷å áúð­çî, èç­äúë­áà­âà äú­íî­òî è îá­ðà­çó­âà ìíî­ãî âðú­ò­ëÿ­öè.

      ВРЪ̀ТЛЯК2, ìí. -öè, ñëåä ÷èñë. -êà, ì. Дè­àë. Мÿñ­òî â êî­ñà­òà íà ÷î­âåê, êú­äå­òî êî­ñ­ìè­òå ðàñ­òàò âúâ âèä íà êðúã­÷å. Сâå­ò­ëè­òå ìó êî­ñè­öè, ïîä­ñ­ò­ðè­ãà­íè âè­ñî­êî, ïî÷­òè äî ñà­ìèÿ âðú­ò­ëÿê, ìó ïðè­äà­âà­õà îñî­áå­íî ðå­øè­òå­ëåí è ñà­ìî­ó­âå­ðåí ìîì­÷åø­êè âèä. Цâ. Аí­ãå­ëîâ, ЧД, 143.

      ВРЪ̀ТЛЯК3, ìí. -öè, ñëåä ÷èñë. -êà, ì. Дè­àë. Пúï­êà ïî òÿ­ëî­òî, ïðè­÷è­íå­íà îò îïàð­âà­íå ñ êî­ï­ðè­âà èëè îò îæèë­âà­íå íà îñà, ï÷å­ëà è ïîä.

— Оò Вë. Гå­îð­ãè­åâ è äð., Бúë­ãàð­ñ­êè åòè­ìî­ëî­ãè­÷åí ðå­÷­íèê..., 1971.