ГНЍЛОСТЕН, ‑òíà, ‑òíî, ìí. ‑òíè, ïðèë. 1. Кîé­òî ïðè­÷è­íÿ­âà ãíè­å­íå. Гíè­ëîñ­ò­íè áàê­òå­ðèè. Гíè­ëîñ­ò­íè ìè­ê­ðî­îð­ãà­íè­ç­ìè.

2. Пðè êî­é­òî èìà ãíè­å­íå. Гíè­ëîñ­ò­íè ïðî­öå­ñè.