ДЕЛФИНЂРИУМ м. Спе­ци­а­л­но съ­о­ръ­же­ние, ак­ва­ри­ум с мор­с­ка во­да, в ко­й­то се от­г­леж­дат, изу­ча­ват, дре­си­рат и по­каз­ват пред пу­б­ли­ка дел­фи­ни. — До­ка­то бе­ше във Вар­на, по­се­ти ли дел­фи­на­ри­у­ма в Мор­с­ка­та гра­ди­на?

— Фр. delphinarium.