ДЀРЗНА, ‑åø, ìèí. ñâ. äѐð­ç­íàõ, ñâ., íå­ïðåõ. Сúñ ñëåäâ. èçð. ñúñ ñú­þç ä à. Оñ­òàð. Кíèæ. Дðú­ç­íà. И åä­íè ãî ìè­ñ­ëå­õà çà äî­áúð, à äðó­ãè çà ëú­æåö, íî íè­êîé íå äåð­ç­íà äà ãî­âî­ðè ïðî­òèâ íå­ãî. Н. Мè­õàé­ëîâ­ñ­êè, ССИ (ïðå­âîä), 138. Нè­êî­ãà êëå­ò­íè­êúò íå äåð­ç­íà äà êà­æå èëè äà èçÿ­âè íå­ùî íà âîæ­äå­ëå­íà­òà ìî­ìà. П. Р. Сëà­âå­é­êîâ, ЦП I (ïðå­âîä), 18.

— Оò ðóñ. äåð­ç­íóòü.