ДЕРТ, äѐð­òúò, äѐð­òà, ìí. äѐð­òî­âå, ñëåä ÷èñë. äѐð­òà, ì. 1. Пðîñ­òî­íàð. Гðè­æà, ÿä, ìú­êà. Тîé [äÿ­äî Кîë­üî] âÿð­âà­øå, ÷å êîë­êî­òî ïî-ïî­ä­ðî­á­íî,.. è ïî-èñ­ê­ðå­íî ðàç­êà­æå ñâî­è­òå

ïà­òè­ëà è ñâîÿ äåðò, òîë­êî­âà ïî-ëå­ñ­íî ùå ïðå­äó­ìà ãî­ëå­ìå­öà äà ìó ïî­ìî­ã­íå â òàÿ íå­âî­ëÿ. М. Гå­îð­ãè­åâ, Иçáð. ðàçê., 211. — Бî­ëåí ëè ñè, òà âñå âúð­âè­øå îê­ëþ­ìàí, èëè èìàø íÿ­êà­êúâ äåðò íà äó­øà­òà ñè? Д. Кèñ­üîâ, Щ, 194. — Гà­áþ, ùå òè èç­ñ­òè­íå ãëà­âà­òà. — Тâî­ÿ­òà íà­ëè å çà­á­ðà­äå­íà, íå áå­ðè äåðò çà ìî­ÿ­òà. М. Яâîð­ñ­êè, ХСП, 41.

2. Дè­àë. Бî­ëåñò, áîë­êà (Н. Гå­ðîâ, РБЯ).

— Оò ïåðñ. ïðåç òóð. dert. Дðó­ãà ôîð­ìà: ä å ð ä.