ДИЛБЉРКА ж. Ди­ал. Кра­са­ви­ца, ху­ба­ви­ца. Ка­лен­фир­ко дил­бер­ко, / ти, чер­ве­на ябъл­ко, / .. / дал ми ка­лен­фир не но­сиш / пак на ка­лен­фир би­еш. Нар. пес., СбНУ ХХХIХ, 17.

— От тур. dilber ‘кра­сив; кра­са­ви­ца’.