ДИСИМИЛАЦИО̀НЕН, ‑ííà, ‑ííî, ìí. ‑ííè, ïðèë. Бè­îë. Еçè­êîçí. Пðèë. îò äè­ñè­ìè­ëà­öèÿ. Дè­øà­íå­òî å îñ­íî­âåí äè­ñè­ìè­ëà­öè­î­íåí ïðî­öåñ, ïðè êîé­òî ñëî­æ­íè­òå îð­ãà­íè­÷åñ­êè âå­ùåñ­ò­âà — âú­ã­ëå­õè­ä­ðà­òè, ìàñ­òè, áåë­òú­öè, ñå ðàç­ã­ðàæ­äàò äî ïðîñ­òè îò­ïà­äú­÷­íè ïðî­äóê­òè. ОБèîë. Х êë, 30.