ЕДНОМЍСЛЕН, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Оñòàð. Кíèæ. Еäè­íî­ìè­ñ­ëåí. Нå­êà Вñå­âè­ø­íè­ÿò íè ïðî­âî­äè ñâî­ÿ­òà áëà­ãî­äàò ÷ðåç Сâ. äó­õà, äà áú­äåì âè­íà­ãè ñú­ã­ëà­ñ­íè è åä­íî­ìè­ñ­ëå­íè ïî­ìåæ­äó ñè çà ìíî­ãî ãî­äè­íè. Ч, 1871, áð. 21, 669.