ЕЗИКОСЛО̀ВИЕ, ìí. íÿ­ìà, ñð. Оñ­òàð. Кíèæ. Еçè­êî­ç­íà­íèå. Тîé ÷åñ­òî ãî­âî­ðå­øå ñ ó÷å­íè­òå çà èñ­òî­ðèÿ, çà åçè­êî­ñ­ëî­âèå, ìà­òå­ìà­òè­êà è ïð. è ïð. К. Шàï­êà­ðåâ, МЖБМ, 50.

— Дðó­ãà ôîð­ìà:  ÿ ç è ê î ñ ë о̀ â è å.