ЕКВИВАЛЀНТНОСТ, ‑òòа̀, ìí. íÿ­ìà, æ. Сïåö. Оòâë. ñúù. îò åê­âè­âà­ëåí­òåí. Нà ñëå­ä­íà­òà áå­ñå­äà íè ðàç­êà­çà çà åê­âè­âà­ëåí­ò­íîñòòà íà ìà­ñà­òà è åíåð­ãè­ÿ­òà. П. Вå­æè­íîâ, ЗНН, 45.