ЕКОЗАЩЊТА, мн. ня­ма, ж. Съв­ку­п­ност от ме­ро­п­ри­я­тия, на­со­че­ни към опаз­ва­не на окол­на­та сре­да от за­мър­ся­ва­не с вре­д­ни ве­щес­т­ва и към за­щи­та на жи­во­тин­с­ки­те и рас­ти­тел­ни ви­до­ве от уни­що­же­ние. Ру­се по­лу­чи на­г­ра­да за пос­ти­же­ния в еко­за­щи­та­та от ев­ро­ко­ми­са­ря по окол­на­та сре­да. 24 ча­са, 2000, бр. 276, 32.