ЕКОТУРЊЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. ня­ма, м. Нов. Ту­ри­зъм в се­ли­ща, ко­и­то са раз­по­ло­же­ни сред чис­та и кра­си­ва при­ро­да, в мес­та с не­за­мър­се­ни въз­дух и во­ди. Бъ­де­ще­то е на еко­ту­ри­з­ма в Бъл­га­рия, но ту­рис­ти от За­па­д­на Ев­ро­па мо­гат да се при­в­ле­кат са­мо чрез до­б­ри ус­ло­вия. С, 2001, бр. 2951, 4. Еко­ту­ри­зъм пра­вят в Бе­ло­г­рад­чик. Пре­к­ра­с­ни­те бе­ло­г­рад­чиш­ки ска­ли са при­в­ле­ка­тел­но мяс­то за ту­рис­ти­те. Па­ри, 2001, бр. 28, 2. На фо­ру­ма ще бъ­дат об­съ­де­ни.. но­ви­те ал­тер­на­ти­ви пред ту­рис­ти­чес­ка­та ин­дус­т­рия, как­то и на­чи­ни­те за раз­ви­тие на ис­то­ри­чес­кия, сел­с­кия и еко­ту­ри­з­ма у нас. С, 2001, бр. 2980, 3. Ру­ан­да ог­ла­вя­ва кла­са­ци­я­та за­ра­ди ек­с­т­ри­те, ко­и­то пре­д­ла­га в спе­ци­а­ли­зи­ра­ния ло­вен и еко­ту­ри­зъм. ДТ, 2000, бр. 231, 6.