ЕКСПАНЗИОНИСТЍЧЕН, ‑÷íà, ‑÷íî, ìí. ‑÷íè, ïðèë. Кíèæ. Кîé­òî ñå îò­íà­ñÿ äî åê­ñ­ïàí­çèÿ (â 1 çíà÷.); åê­ñ­ïàí­çè­î­íèñ­òè­÷åñ­êè, åê­ñ­ïàí­çè­î­íèñ­ò­êè. Еê­ñ­ïàí­çè­î­íèñ­òè­÷­íà ïî­ëè­òè­êà.