ЕКСПРЕМИЉР м. Нов. Разг. Бивш при­е­ми­ер. В сво­я­та кни­га.. той [Га­лев] опис­ва своя сре­ща с Ж. В., по вре­ме на ко­я­то бил скло­ня­ван от ек­с­п­ре­ми­е­ра да оп­ро­сти за­ем от 10 млн. до­ла­ра. ДТ, 1999, бр. 69, 10.