ЕСЀНИНА æ. Дè­àë. Еñåí­íè­öà. Щå ñè èäà äà îáè­äà, / äà îáè­äà ñè­íó­ðå­òî, / ñè­íó­ðå­òî, âñå ïî­ëå­òî — / åñå­íè­íà êëà­ñè­ëà ëè å, / ïðî­ëå­ò­íè­öà íè­ê­íà­ëà ëè å? Нàð. ïåñ., СáНУ ХLIV, 165. Еñå­íè­íè íå êëà­ñè­ëè, / ïðî­ëå­ò­íè­íè íå íè­ê­íà­ëè. / Вå­ñåë îé­äå, ñúð­äèò äîé­äå. СáАИ I, 327. Тîé [þíà­êúò] ñè ñáè­ðà äðå­á­íà ïðî­ñèÿ / îò îðà­÷è çèì­íè­íà­òà, / .. / îò êî­ïà­÷è åñå­íè­íà. Нàð. ïåñ., СáНУ СáВСò, 117.