ЕСПЕРАНТЍСТ ì. Лè­öå, êî­å­òî âëà­äåå èëè ïîë­ç­âà åñ­ïå­ðàí­òî è ïðî­ïà­ãàí­äè­ðà ðàç­ïðîñ­ò­ðà­íå­íè­å­òî ìó. Нà êî­ÿ­òî ùå äà å òî÷­êà íà çå­ìÿ­òà ùå íà­ìå­ðè­òå åñ­ïå­ðàí­òèñ­òè îò âñè÷­êè ðà­ñè, êëà­ñè è âú­ç­ðàñ­òè, ïðî­ôå­ñèè è ïî­ëî­âå. П. Вåë­êîâ, СДН, 82. Бå­ëî­â­ëà­ñè­ÿò äî­á­ðî­äó­ø­íî ïðèå èç­âè­íå­íè­ÿ­òà è ñú­îá­ùè, ÷å å åñ­ïå­ðàí­òèñò. И òî íå îáè­ê­íî­âåí åñ­ïå­ðàí­òèñò, à åñ­ïå­ðàí­òèñò-àð­òèñò. Иâ. Оñ­ò­ðè­êîâ, СБ, 18. // Сïå­öè­à­ëèñò ïî åñ­ïå­ðàí­òî. Кîí­ã­ðå­ñúò íà åñ­ïå­ðàí­òèñ­òè­òå ùå ñå ñúñ­òîè îò 21 äî 23 àâ­ãóñò ò. ã.