НАДЗЍРАНЕ1, ìí. íÿ­ìà, ñð. Оñ­òàð. è äè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàäçèðàì1; íàä­çúð­òà­íå.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.

      НАДЗЍРАНЕ2, ìí. íÿ­ìà, ñð. Оñ­òàð. è äè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàäçèðàì2 è îò íàä­çè­ðàì ñå; íàä­çè­ðà­âà­íå, íàä­çèð­âà­íå. Сå­äåì ãî­äè­íè ãî âëà­÷å­õà îò òâúð­äåë íà òâúð­äåë ïîä íàé-ñò­ðî­ãî íàä­çè­ðà­íå. С. Бîá­÷åâ, СОИ (ïðå­âîä), 85. Тîé ïðî­êà­ðàë â íà­ðî­äà .. ïðå­ä­ëî­æå­íèå, ñ êî­å­òî ñà îò­íå­ìà­ëî îò àðå­î­ïà­ãà íàä­çè­ðà­íå­òî çà íðà­âè­òå íà ãðàæ­äà­íè­òå. Н. Мè­õà­é­ëîâ­ñ­êè è äð., ОИ (ïðå­âîä), 204.