НАДПЍША1. Вæ. í à ä ï è ñ â à ì1 è í à ä­ ï è ñ ó â à ì1.

      НАДПЍША2. Вæ. í à ä ï è ñ â à ì2 è í à ä­ ï è ñ ó â à ì2.