НАДТЪРЧА̀ВАНЕ, ìí. -èÿ, ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íàä­òúð­÷à­âàì è îò íàä­òúð­÷à­âàì ñå; íàä­áÿã­âà­íå, íàä­òè÷­âà­íå.

— Оò Сò. Мëà­äå­íîâ, Еòè­ìî­ëî­ãè­÷åñ­êè è ïðà­âî­ïè­ñåí ðå­÷­íèê..., 1941.