НАДУ̀РЛЯНЕ, ìí. -èÿ, ñð. Дè­àë. Оòãë. ñúù. îò íà­äóð­ëÿì è îò íà­äóð­ëÿì ñå; ðàç­ñúð­ä­âà­íå, íà­âúñ­âà­íå, íà­öóï­âà­íå, íà­ìóñ­âà­íå, íà­äó­âà­íå, íà­äóí­äó­ðÿ­íå, íà­äóí­äÿ­íå.