НАЀМНА1. Вæ. í à å ì â à ì1 è í à å ì í ó­ â à ì1.

      НАЀМНА2. Вæ. í à å ì â à ì2 è í à å ì í ó­ â à ì2.