НАЖЪ̀НУВАМ, -àø, íåñâ. (îñ­òàð. è äè­àë.); íà­æъ̀­íà, -åø, ìèí. ñâ. -àõ, ñâ., ïðåõ. Нà­æúí­âàì; íà­æåí­âàì. íà­æú­íó­âàì ñå, íà­æú­íà ñå ñòðàä. íà­æú­íó­âàì ñè, íà­æú­íà ñè âúçâð.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.