НАЗДРА̀ВИЧКА ìåæ­äóì. Дè­àë. Нàç­ä­ðà­âå. — И äâà ëå­âà äà èìà­òå, ùå ãè èç­ïè­å­òå òúé, òî­ëå­ðàí­ò­íî è ñ êîì­ïà­íèÿ. И èìà­òå óâà­æå­íè­å­òî, çíà­÷è, íà íà­ðî­ä­íè­òå õî­ðà. Хàé íàç­ä­ðà­âè÷­êà! Чó­äî­ìèð, Иçáð. ïð, 85. — Нÿ­ìà äà ÿ çà­á­ðà­âÿ òàç æå­íà.. — Лú­æåø! — èç­âè­êà îá­õ­âà­íàò îò íå­î­÷àê­âà­íî âå­ñå­ëèå Тî­ïóð ïà­øà. — Нàç­ä­ðà­âè÷­êà!.. Нàç­ä­ðà­âå! А. Кà­ðà­ëè­é­÷åâ, В, 38-39. Б à é ÷ å â: — Хàé íàç­ä­ðà­âè÷­êà! Вèí­öå è ïî­ëî­âè­íà! П å ò ú ð:.. — Нàç­ä­ðà­âå! (Пèå). Д. Нå­ìè­ðîâ, В, 18.

      НАЗДРА̀ВИЧКА æ. Уìàë. îò íàç­ä­ðà­âè­öà.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.