НАЗОВА̀. Вæ. í à ç î â à â à ì, í à ç è â à­ â à ì è í à ç è â à ì.