НАКА̀ЧАМ1, -àø, íåñâ. (ðÿä­êî); íà­êа̀­÷а̀, íà­êа̀­÷ѝø, ìèí. ñâ. íà­êа̀­÷ѝõ, ñâ., ïðåõ. Нà­êà÷­âàì1. íà­êà­÷àì ñå, íà­êà­÷à ñå ñòðàä.

НАКА̀ЧАМ СЕ íåñâ. (ðÿä­êî); íà­êа̀­÷а̀ ñå ñâ., íå­ï­ðåõ. Сà­ìî ìí. è 3 ë. åä. Нà­êà÷­âàì ñå.

      НАКА̀ЧАМ2, -àø, íåñâ. (ðÿä­êî); íà­êà­÷а̀, -ѝø, ìèí. ñâ. -ѝõ, ñâ., ïðåõ. Нàêà÷âàì2; îêà÷­âàì, çàêà÷àì1. Аêî óáè­ÿ­õ­ìå íÿ­êîÿ äè­âà êóð­êà (ìè­ñèð­êà), íÿ­êîé äèâ ãú­ëúá, íÿ­êîé ôà­çàí íà­êà­÷à­õ­ìå ãî ïðåä çà­ã­ðà­äå­íèÿ ïëåò. Д. Пî­ïîâ, СáРС (ïðå­âîä), 89. íà­êà­÷àì ñå, íà­êà­÷à ñå ñòðàä. íàêà÷àì ñè, íàêà÷à ñè âúçâð.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.

      НАКА̀ЧАМ3, -àø, íåñâ.; íà­êà­÷а̀, -ѝø, ìèí. ñâ. -ѝõ, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Зàêà÷àì2, ïîä­êà­÷àì, çàäÿâàì2 íÿ­êî­ãî. — Сå­ãà âå­÷å ñà­ìî íå­âÿñ­òà äà äî­äå ïî-ñêî­ðî — íà­êà­÷è ãè ñâå­êúð­âà ìè. Т. Вëà­é­êîâ, Сú÷. II, 258. íà­êà­÷àì ñå, íà­êà­÷à ñå ñòðàä.

НАКА̀ЧАМ СЕ íåñâ.; íà­êà­÷а̀ ñå ñâ., íå­ïðåõ. Дè­àë. Зà­êà­÷àì ñå, çà­äè­ðÿì ñå ñ íÿ­êî­ãî (Н. Гå­ðîâ, РБЯ III).

      НАКА̀ЧАМ4, -àø, íåñâ. (îñ­òàð. è äèàë.); íà­êà­÷а̀, -ѝø, ìèí. ñâ. -ѝõ, ñâ., ïðåõ. Пî­å­ìàì, ïîä­êà­÷àì; çàêà÷àì3, çàáèðàì4. Кóç­ìàí ñè ãðà­á­íà äà­ëÿ­íà, / íà­êà­÷è Кà­÷àí­ñ­êà ïëà­íè­íà, / íèç Кà­ðà­î­ð­ìàí ïðå­ìè­íà. Нàð. ïåñ., Н. Гå­ðîâ, РБЯ III, 166. íà­êà­÷àì ñå, íà­êà­÷à ñå ñòðàä.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.