НАКРЍТ ì. Мè­íåð. Гëè­íåñò ìè­íå­ðàë ñúñ ñâå­òúë öâÿò, ïî­äî­áåí íà êà­î­ëè­íèò. В òà­çè [êà­î­ëè­íè­òî­âà­òà] ãðó­ïà ñïà­äàò [ìè­íå­ðà­ëè­òå] .. êà­î­ëè­íèò, íà­ê­ðèò, äè­êèò. П. Бîÿ­íîâ, П, 166.

— Оò ôð. nakrit.