НАПА̀ЛЯМ, -ÿø, íåñâ. (äè­àë.); íà­ïа̀­ëÿ, ‑èø, ìèí. ñâ. -èõ, ñâ., ïðåõ. Нà­ïàë­âàì. Тàì íà­ïà­ëÿ­ìå îãúí äà ñå ñã­ðå­åì è ïî­äèð õóê­âàõ íà­äî­ëó. Л. Аëåê­ñàí­ä­ðî­âà, ИЕЩ, 23. íà­ïà­ëÿì ñå, íà­ïà­ëÿ ñå ñòðàä.