НАПОКРЍВАМ, -àø, íåñâ.; íà­ïî­ê­ðѝÿ, -ѝåø, ìèí. ñâ. íà­ïî­ê­ðѝõ, ïðè÷. ìèí. ñòðàä. íà­ïî­ê­ðѝò, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Пî­ê­ðè­âàì ìíî­ãî íå­ùà. íà­ïî­ê­ðè­âàì ñå, íà­ïî­ê­ðèÿ ñå ñòðàä.