НАПЪ̀ТЕН, -òíà, -òíî, ìí. -òíè, ïðèë. Оñ­òàð. è äè­àë. Пî­ïú­òåí. И ïàê ñè ïî­äó­ìà: — Лà­äè­ÿ­òà èìà âÿ­òú­ðúò íà­ïú­òåí è â åäèí ÷àñ îò­ãî­ðå ùå ïðèñ­òè­ã­íå. П. Р. Сëà­âåé­êîâ, ОЛ (ïðå­âîä), 122.