ОБРАШНЀВЯМ, ‑ÿø, íåñâ.; îá­ðà­ø­íѐ­âÿ, ‑èø, ìèí. ñâ. ‑èõ, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Оá­ðà­ø­íÿ­âàì. îá­ðà­ø­íå­âÿì ñå, îá­ðà­ø­íå­âÿ ñå
ñòðàä. è âúçâð. Кî­é­òî èäå íà âî­äå­íè­öà, òðå­áà äà ñå îá­ðà­ø­íå­âè. ВУХБ (ïðå­âîä), 59.