ОБРЪ̀ЖА̀. Вæ. î á ð ú æ à â à ì è î á­ ð ú ? â à ì.