ОБЩОВОЙСКОВЍ, ‑а̀, ‑о̀, ìí. ‑ѝ, ïðèë. Оñ­òàð. Кíèæ. Оá­ùî­à­ð­ìå­éñ­êè. Пîñ­òå­ïåí­íî îò­ðå­äè­òå,.., îò­ðå­ä­íè­òå îáî­çè è îá­ùî­âîéñ­êî­âè­ÿò îáîç — âñè÷­êà­òà òà­çè âî­éñ­êà ïî­òú­íà â òå­ñ­íè­íè­òå íà ïðî­õî­äà. А. Гó­ëÿø­êè, ЗВ, 342. Оá­ùî­âîéñ­êî­âà áîë­íè­öà.

— Оò ðóñ. îá­ùå­âîéñ­êî­âîé.