ОБЮРОКРАТЯ̀ СЕ. Вæ. î á þ ð î ê ð à­ ò ÿ â à ì ñ å.