ОВЛЪ̀ГНУВАНЕ, ìí. íÿ­ìà, ñð. Оñ­òàð. è äè­àë. Оòãë. ñúù. îò îâ­ëú­ã­íó­âàì; îâ­ëúã­âà­íå. Зëà­òî­òî íè­òî îò íà­ã­ðÿ­âà­íèå, íè­òî îò îâ­ëú­ã­íó­âà­íå ñÿ èç­ìå­íÿ­âà. С. Вå­æå­íîâ, Х (ïðå­âîä), 5.

— Оò Н. Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçûê, 1899.