ОВЪ̀РХАН, ‑à, ‑î, ìí. ‑è. Пðè÷. ìèí. ñòðàä. îò îâúð­õàì êà­òî ïðèë. Дè­àë. Оâúð­øàí. Оò îâúð­õà­íè­òå è ïðè­á­ðà­íè õðà­íè ìî­æå äà ñå èç­âà­äè.. çà­ê­ëþ­÷å­íèå çà ðå­êîë­òà­òà íà çèì­íè­òå ïî­ñå­âè. БД, 1909, áð. 13, 3.