ОГЛЪ̀ХНАЛОСТ, ‑òòа̀, ìí. íÿ­ìà, æ. Иí­äèâ. Оòâë. ñúù. îò îã­ëú­õ­íàë; çà­ã­ëú­õ­íà­ëîñò. — Оñ­òà­âè ñå. Оùå íå ìî­ãà äà ñå îïîì­íÿ îò øå­ìå­òà íà èç­áî­ðè­òå. Сÿ­êàø òðÿá­âà äà ìè ñå ïðè­êàç­âà ìíî­ãî, ìíî­ãî âè­ñî­êî, çà äà ïðî­ó­ìÿ­âàì. Нÿ­êàê­âà îã­ëú­õ­íà­ëîñò íà ñú­ç­íà­íè­å­òî. П.К. Яâî­ðîâ, Сú÷. III, 61.