ОГО̀ЛЯМ, ‑ÿø, íåñâ. (äè­àë.); îãо̀­ëÿ, ‑èø, ìèí. ñâ. ‑èõ, ñâ., ïðåõ. Оãîë­âàì. Тà­òà­ðè­òå ãðà­áÿò, îãî­ëÿò/ íà­ðî­äà îãî­ëåí, îã­ðà­áåí. Иâ. Вà­çîâ, Сú÷. XXVIII, 62. Тå­ã­ëî, çà­ïóñ­òåí­üå!... Дúë­áî­êà íå­âî­ëÿ/ æè­âî­òà îò ðà­äîñò, îò âñè÷­êî îãî­ëÿ! Иâ. Вà­çîâ, Сú÷.III, 124. îãî­ëÿì ñå, îãî­ëÿ ñå ñòðàä.

ОГО̀ЛЯМ СЕ íåñâ.(äè­àë.); îãо̀­ëÿ ñå ñâ., íåïðåõ. Оãîë­âàì ñå.