ОГОРЯ̀ВАМ, ‑àø, íåñâ.; îãî­ðя̀, ‑ѝø, ìèí. ñâ. ‑ѝõ, ïðè÷. ìèí. ñâ. äå­ÿò. îãî­ðя̀ë, ‑à, ‑î, ìí. îãî­ðѐ­ëè, ñâ. Дè­àë. 1. Нå­ï­ðåõ. Оá­ãî­ðÿ­âàì, îá­ãà­ðÿì îáèêí. íà­î­êî­ëî, ïî ïî­âúð­õ­íîñòòà (Н. Гå­ðîâ, РБЯ). // Иçãàðÿì1 (â 1 çí.). Сà­ìèé ïî­ðîê âúâ íå­ãî / îãî­ðÿë áè — è ïðåä íàñ/ áè âúç­ñè­ÿ­ëà äî­á­ðî­äå­òåë ñâå­òà! К. Хðèñ­òîâ, А 1944, 311.

2. Пðåõ. Иçãàðÿì2 (â 1 çíà÷.) Бîã äà áè­åò àðà­ìèè,/ ùî ôà­òè­õà äà òå ìú­÷àò./ Тà îãî­ðåà òåí­êà Сòî­é­íî,/../ òà óçåà ãî­ðåí âúð­ø­íèê,/ òè êëà­äåà íà ãëà­âà­òà. Нàð. ïåñ., СáБðМ, 338.

3. Пðåõ. Нà­æå­æà­âàì, íà­ãî­ðå­ùÿ­âàì. А öà­ðîò ìó ðå­êîë:"Пî­÷å­êàé, èìàò äðó­ãî .. äà ÿ îãî­ðà ôóð­íà­òà,.. äà âå çàò­ôî­ðà âíî­ò­ðå ñôè­òå [âñè­òå], àëè [äà­ëè] êe îñ­òà­íå­òå æè­âè". Нàð. ïðèê., СáНУКШ ÷ II, 15. Бîã äà áè­åò àðà­ìèè,/ ùî ôà­òè­õà äà òå ìú­÷àò./../ Оãî­ðåà ïè­ðîñ­òèÿ,/ ÿ êëà­äåà íà øè­ÿ­òà [íà Сòî­é­íà],/ òà óçåà ãî­ðåí âúð­ø­íèê,/ òè êëà­äåà íà ãëà­âà­òà. Нàð. ïåñ., СáБðМ, 338. îãî­ðÿ­âàì ñå, îãî­ðÿ ñå ñòðàä. îò îãî­ðÿ­âàì âúâ 2 è 3 çíà÷.