ОГРЪ̀ДВАМ, ‑àø, íåñâ.; îã­ðъ̀­ä­íà, ‑åø, ìèí. ñâ. ‑àõ, ñâ., íå­ï­ðåõ. Дè­àë. Пî­ã­ðî­ç­íÿ­âàì; îã­ðî­ç­íÿ­âàì, îã­ðóá­âàì.

— Оò Н.Гå­ðîâ, Рå­÷­íèê íà áëú­ãàð­ñ­êèé ÿçèê, 1899.