ОДРЍПАН, ‑à, ‑î, ìí. ‑è, ïðèë. Рàçã. Дðè­ïàâ. Сì­ðà­÷à­âà­øå ñå, êî­ãà­òî äî íå­ãî ñïðÿ åä­íî ìàë­êî îä­ðè­ïà­íî äå­òå. Хð. Сìèð­íåí­ñ­êè, Сú÷. III, 92. Оáóò áå [äÿ­äî Кî­ëþ] â åä­íè îä­ðè­ïà­íè áå­íå­â­ðå­öè, êî­è­òî åä­âà äîñ­òè­ãà­õà áå­ä­ðå­íè­òå êîñ­òè, íå­ùî íà åä­íà äëàí ïî-íèñ­êî îò êðúñ­òà. М. Гå­îð­ãè­åâ, Иçáð. ðàçê., 154. Чîð­áàä­æè Пåò­êî èç­ëè­çà îò êú­ùè ñ åä­íà îä­ðè­ïà­íà êîí­äè­êà è ñå ðú­êó­âà ñ ãîñ­òè­òå. П. Тî­äî­ðîâ, Сúáð. ïð II, 409. Бó­ëÿ Нåä­êà ñè äó­ìà­øå: / .. / Нàé-íà­çàä, áó­ëÿ, òè èäè [íà òëà­êà­òà] / .. / ïà ñå Нè­êî­ëà, òè ïðè­ñ­ìåé: / "Лþ­áè ãè Нè­êî­ëà, ëþ­áè ãè, / ñѐ ÷îð­ëà­âè, îä­ðè­ïà­íè". Нàð. ïåñ., СáВСТ, 712.