ОЖЪ̀ЛТЯМ, ‑ÿø, íåñâ.; îæúë­òя̀, ‑ѝø, ìèí. ñâ. ‑ѝõ, ïðè÷. ìèí. ñâ. äå­ÿò. îæúë­òÿë, ‑à, ‑î, ìí. îæúë­òѐ­ëè, ñâ., ïðåõ. Дè­àë. Оæúë­òÿ­âàì2.

— Оò Сò. Мëà­äå­íîâ, Еòè­ìî­ëî­ãè­÷åñ­êè è ïðà­âî­ïè­ñåí ðå­÷­íèê..., 1941.